Що таке ILP-модель і чому саме вона була обрана основою законопроекту № 8157 «Про НБФБ»?

Еволюція транснаціональних загроз, швидко змінювані кримінальні моделі і дедалі більший попит на послуги, що надаються поліцією, потребують постійного оновлення стратегій, пріоритетів, планів і методів її роботи. Автори Концепції створення органу фінансової безпеки в Україині, члени рабочої групи з підготовки законопроекту про НБФБ В’ячеслав НЕКРАСОВ і Вадим МЕЛЬНИК пояснюють, що таке ILP-модель і чому саме вона була обрана основою законопроекту № 8157 «Про НБФБ»…

pyiyivp56464-1140x540

ILP. Система «реагування на інциденти»

Поліцейська діяльність, керована аналітикою (ILP – Intelligence Led Policing), є сучасною і випереджувальною моделлю правоохоронної діяльності та реалістичною альтернативою традиційним формам поліцейської діяльності, в основі яких лежить «реагування на інциденти». В умовах жорсткої економії та бюджетних обмежень ILP надає керівництву правоохоронних органів методи та важелі для визначення пріоритетів і розподілу відповідних ресурсів.

Імплементація ILP-моделі, що останніми роками прийнята низкою країн, показала позитивні результати. Процес збирання, оцінювання та аналіз оперативних даних супроводжують зважені процедури і механізми ухвалення управлінських рішень, що, як наслідок, забезпечує більш ефективне й результативне управління національними правоохоронними органами.

ILP ставить кримінальний аналіз в центр правоохоронної діяльності, що передбачає наявність в аналітиків і керівників правоохоронних органів нових знань і навичок. Головна мета ILP – надати державам – учасницям ОБСЄ інструменти для підвищення професіоналізму правоохоронних органів, якості та ефективності їх діяльності та оптимізації використання наявних ресурсів, що сприятиме суспільній довірі та адресним заходам протидії загрозам громадській безпеці.

В ILP основна увага приділяється систематичному збиранню та оцінюванню даних та інформації за допомогою чітко прописаного аналітичного процесу, в результаті чого дані перетворюються на стратегічні та робочі аналітичні продукти, які слугують основою для вдосконалення процесу прийняття обґрунтованих рішень, підкріплених фактичними даними.

Двома основними проблемами сучасного правозастосування є транснаціональний і дедалі більш складний характер злочинності, а також чимраз вищий суспільний попит на фінансову ефективність, тобто «робити більше меншою ціною». Модель ILP вирішує ці проблеми, наголошуючи на важливості і обґрунтовуючи необхідність ранжирування пріоритетів на основі кримінального аналізу, на підставі чого далі формуються завдання й виділяються доступні ресурси.

Кримінальний аналіз і аналіз ризиків має більше значення в ILP, ніж в інших сучасних моделях поліцейської діяльності. Це потребує вдосконалених, а то й нових аналітичних знань і навичок в правоохоронних органах. ILP також спирається на знання керівниками правоохоронних органів специфіки роботи з експертами-аналітиками й можливості використання аналітичних продуктів у процесі прийняття рішень та планування.

Таким чином, при прийнятті та здійсненні ILP необхідно приділяти особливу увагу підготовці та навчанню керівних та управлінських кадрів вищої та середньої ланки в правоохоронних органах.

Що життєво необхідно для успіху нової моделі в Україні?

Дослідження засвідчили, для повноцінного впровадження ILP життєво необхідні:

− політична підтримка, а також обізнаність і прихильність керівництва вищої та середньої ланки; кооперація між правоохоронними, контролюючими та іншими державними органами, установами, підприємствами, організаціями;

− чіткі механізми ставлення завдань;

− трансформація культури «мінімально необхідної обізнаності» в культуру «максимально необхідного поширення»;

− наявність інформаційних комунікаційних каналів для передачі інформації;

− аналітичні бази даних і досвідчені аналітики;

− відповідні організаційні структури, що підтримують ILP.

Як зазначали у своїх виступах Генеральний секретар ОБСЄ Ламберто Заньєр та Координатор заходів по Транснаціональним загрозам, Секретаріату ОБСЄ Раса Остраускайте (Керівництво Організації з безпеки і співробітництва в Європі (ОБСЄ) з полицейської діяльності на основі оперативних даних та інформації − авт.), для забезпечення ефективної роботи ILP, її практичної реалізації фундаментальне значення має зворотний зв’язок й оцінка оперативних даних, а також постійний моніторинг і контроль якості моделі з боку керівництва.

Безумовним зобов’язанням усіх правоохоронних органів є:

− дотримання принципів захисту прав людини і захисту даних при здійсненні ILP;

− збирання, обробка та використання даних та інформації повинні завжди строго відповідати національним законам і міжнародним стандартам у галузі прав людини;

− забезпечення підвищення підзвітності управління правоохоронною діяльністю, з огляду на використання механізмів внутрішнього і зовнішнього контролю та заснованих на фактичних даних і прозорих процедурах прийняття рішень.

Сьогодні ОБСЄ розроблені загальна структура ILP і схема її реалізації для всього регіону ОБСЄ, технічні нюанси реалізації ILP-моделі пропонується державам − учасницям ОБСЄ адаптувати відповідно до національної специфіки та національних правових рамок, що й було зроблено у проекті закону № 8157 «Про НБФБ» підготовленого робочою групою під керівництвом Ніни Южаніної.

В’ячеслав НЕКРАСОВ, Вадим МЕЛЬНИК

Sharing is caring!

Send a Comment