Трояну звітувати про розслідування трагедії в Княжичах завадили ЗМІ

Ïåðâûé çàìåñòèòåëü ïðåäñåäàòåëÿ Íàöèîíàëüíîé ïîëèöèè Óêðàèíû - íà÷àëüíèê êðèìèíàëüíîé ïîëèöèè Âàäèì Òðîÿí âî âðåìÿ ïðåññ-êîíôåðåíöèè, ïîñâÿùåííîé ïðåçåíòàöèè îòáîðà êàíäèäàòîâ íà ñëóæáó â Ãëàâíîì óïðàâëåíèè Íàöèîíàëüíîé ïîëèöèè â Êèåâñêîé îáëàñòè, â Êèåâå, 7 èþíÿ 2016 ã. Ôîòî Ìóñèåíêî Âëàäèñëàâ / ÓÍÈÀÍ

Т.в.о. голови Національної поліції Вадим Троян заявив, що готовий повідомити профільному комітету Верховної Ради подробиці розслідування трагедії у Княжичах, але не в присутності ЗМІ.

“Я можу взяти, принаймні, таку відповідальність, але без камери, я готовий доповісти комітету те, що я можу… Але я на камеру не буду говорити”, – цитує Трояна 112.ua.

Як повідомляв УНІАН, комітет Верховної Ради України з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності контролюватиме хід розслідування кримінального провадження щодо загибелі п’ятьох поліцейських внаслідок перестрілки у селищі Княжичі Броварського району Київської області.

Нагадаємо, за даними ГПУ, 4 грудня у с. Княжичі Броварського району Київської області співробітники Корпусу оперативно-раптової дії (КОРД) Нацполіції, перебуваючи на службі, застосували автоматичну зброю стосовно співробітників Броварського відділу поліції охорони, які разом з двома працівниками Управління оперативної служби Головного управління Національної поліції в м. Києві, теж перебуваючи на службі, застосували автоматичну зброю у відповідь. Внаслідок стрілянини загинули 5 співробітників поліції. Кримінальне провадження відкрито за п. 1 ч. 2 ст. 115 (вбивство) Кримінального кодексу України.

Джерело

Sharing is caring!

Send a Comment