Вбивство Грабовського. На адвокатів чиниться тиск, лунають погрози з боку прокуратури

Çàñåäàíèå Ãîëîñååâñêîãî ðàéîííîãî ñóäà Êèåâà ïî äåëó ðîññèéñêèõ ñïåöíàçîâöåâ Àëåêñàíäðà Àëåêñàíäðîâà è Åâãåíèÿ Åðîôååâà, 17 íîÿáðÿ 2015 ã. Åðîôååâà è Àëåêñàíäðîâà çàäåðæàëè ñèëû ÀÒÎ â ìàå âáëèçè ãîðîäà Ñ÷àñòüå Ëóãàíñêîé îáëàñòè. Îíè íàçâàëèñü âîåííûìè ÃÐÓ Ãåíøòàáà ÐÔ. Ôîòî Ìóñèåíêî Âëàäèñëàâ / ÓÍÈÀÍ

На захисників сестри вбитого адвоката Юрія Грабовського чиниться тиск, лунають погрози з боку прокуратури

Про це повідомляє Асоціація адвокатів України.

“Адвокати Ганна Боряк та Сергій Боряк повідомили членів Ради адвокатів про те, що Головна військова прокуратура Генеральної прокуратури України здійснює їм умисні перешкоди як представникам потерпілої сторони. До порушень кримінального процесуального законодавства України додаються тиск та погрози на адресу адвокатів”, – зазначено у повідомленні.

У зв’язку з цим голова Ради адвокатів Лідія Ізовітова направить звернення до керівництва правоохоронних органів.

У своєму рішенні стосовно цього питання РАУ ухвалила звернутися до вищих посадових осіб правоохоронних органів із заявою про порушення професійних прав та гарантій адвокатської діяльності адвокатів, здійснення на них тиску та висловлення погроз зі сторони Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України для розгляду та вимогою належного реагування.

Sharing is caring!

Send a Comment